Facebook Pixel

Postanowienia ogólne

1.1. Rzeczywistą ofertą jest oficjalna oferta „Biotus”, zwana dalej „Sprzedawcą”, zawarcia Umowy sprzedaży towarów na odległość, tj. za pośrednictwem sklepu internetowego, zwana dalej „Umową”, i składa Oferta Publiczna (oferta) na oficjalnej stronie internetowej Sprzedawcy „https://biotusnew.pl (dalej – „Witryna internetowa”).

1.2. Za moment całkowitego i bezwarunkowego przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedającego (akceptacji) zawarcia elektronicznej umowy sprzedaży towarów uważa się fakt opłacenia przez Kupującego zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w terminie i po cenach podanych na stronie internetowej Sprzedawcy.

Pojęcia i definicje

2.1. W tej ofercie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:

* „towary” – modele, akcesoria, komponenty i przedmioty towarzyszące;

* „Sklep internetowy” - zgodnie z ustawą Polska„o handlu elektronicznym”, środek prezentacji lub sprzedaży produktu, dzieła lub usługi za pomocą umowy elektronicznej.

* „Sprzedawca” to firma zajmująca się sprzedażą towarów prezentowanych na stronie internetowej.

* „Kupujący” to osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę na warunkach określonych poniżej.

* „Zamówienie” – wybór poszczególnych pozycji z listy towarów określonych przez Kupującego podczas składania zamówienia i dokonywania płatności.

Przedmiot umowy

3.1. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Towaru Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towar i przyjąć go zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa reguluje zakup i sprzedaż towarów w sklepie internetowym, w tym:

- dobrowolny wybór przez Kupującego towaru w sklepie internetowym;

- samodzielna rejestracja zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym;

- opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym;

- realizacja i dostawa zamówienia do Kupującego zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Procedura zamawiania

4.1. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na dowolny towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego i dostępny.

4.2. Każda pozycja może być reprezentowana w zamówieniu w dowolnej ilości.

4.3. W przypadku braku produktu na stanie, Kierownik Firmy jest zobowiązany powiadomić Kupującego (telefonicznie lub e-mailem).

4.4. Jeśli produkt jest niedostępny, Kupujący ma prawo wymienić go na produkt o podobnym modelu, odmówić przyjęcia tego produktu, anulować zamówienie.

Procedura płatności zamówienia

opłacony z dołu

5.1. Płatność jest dokonywana przy odbiorze towaru w oddziale firmy transportowej w celu rozliczenia gotówkowego w hrywien.

5.2. W przypadku nieotrzymania środków sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Warunki dostawy zamówienia

6.1. Towar zakupiony w sklepie internetowym dostarczany jest do magazynów firm transportowych, w których wystawiane są zamówienia.

6.2. Wraz z zamówieniem Kupujący otrzymuje dokumenty zgodne z ustawodawstwem Polska.

Prawa i obowiązki stron:

7.1. Sprzedawca ma prawo do:

- do jednostronnego wypowiedzenia świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków tej umowy.

7.2. Kupujący zobowiązany jest do:

- zapłacić i odebrać zamówienie w terminie zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

7.3. Kupujący ma prawo do:

- złożyć zamówienie w sklepie internetowym;

- sporządzić umowę w formie elektronicznej;

- aby wymagać od Sprzedawcy spełnienia warunków niniejszej Umowy.

Odpowiedzialność stron

8.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w sposób przewidziany w niniejszej umowie i obowiązującym ustawodawstwie Polska.

8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- wygląd Produktu zmieniony przez producenta;

- za niewielką rozbieżność w zakresie kolorystycznym produktu, który może odbiegać od produktu oryginalnego wyłącznie z powodu odmiennego odwzorowania kolorów monitorów komputerów osobistych poszczególnych modeli;

- za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego w trakcie składania zamówienia;

- za opóźnienia i przerwy w świadczeniu Usług (realizacja zamówień i dostawa towarów) powstałe z przyczyn od niego niezależnych;

- za niezgodne z prawem działania Kupującego z wykorzystaniem tego dostępu do sieci Internet;

- w celu przekazania przez Kupującego jego identyfikatorów sieciowych - adresów IP, MAC, loginu i hasła osobom trzecim;

8.3. Kupujący, korzystając z udostępnionego mu dostępu do sieci Internet, ponosi samodzielną odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim postępowaniem (osobiście, nawet jeśli pod jego loginem znajdowała się inna osoba) osobom lub ich mieniu, osobom prawnym, państwu lub zasadom moralnym moralność.

8.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony są zwolnione z wywiązywania się z warunków niniejszej umowy. Okoliczności siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy oznaczają zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym, które wykluczają lub obiektywnie przeszkadzają w wykonaniu niniejszej umowy, których wystąpienia Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec w rozsądny sposób.

8.5. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygnąć wyłącznie w drodze negocjacji.

Inne warunki

9.1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniej publikacji na stronie internetowej https://biotusnew.pl/

9.2. Sklep internetowy powstał w celu zorganizowania zdalnego sposobu sprzedaży towarów przez Internet.

9.3. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych przy zamawianiu informacji. Jednocześnie Kupujący dokonując akceptacji (składania zamówienia i późniejszej zapłaty za towar) wyraża Sprzedającemu bezwarunkową zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa „O ochronie danych osobowych”.

9.4. Opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym oznacza pełną akceptację przez Kupującego warunków umowy sprzedaży (oferta publiczna)

9.5. Faktyczną datą zawarcia umowy elektronicznej pomiędzy stronami jest data akceptacji regulaminu, zgodnie z art. 11 Ustawy Polska „O handlu elektronicznym”

9.6. Korzystanie z zasobu sklepu internetowego w celu podglądu towaru, a także złożenia zamówienia przez Kupującego jest bezpłatne.

9.7. Informacje podane przez Kupującego są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wysyłania wiadomości do Kupującego, dostarczania towarów, dokonywania wzajemnych płatności itp.

Procedura zwrotu towaru odpowiedniej jakości

10.1. Zwrot towaru do sklepu internetowego odbywa się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Polska.

10.2. Zwrot towaru do sklepu internetowego odbywa się na koszt Kupującego.

10.3. Gdy Kupujący zwróci produkt odpowiedniej jakości, sklep internetowy zwraca mu kwotę pieniędzy zapłaconą za produkt z chwilą zwrotu produktu, po potrąceniu zwrotu kosztów sklepu internetowego związanych z dostawą produktu do Kupujący.

Czas trwania umowy

11.1 Umowę uważa się za zawartą w formie elektronicznej z chwilą otrzymania przez osobę, która przesłała propozycję zawarcia takiej umowy, odpowiedzi o przyjęciu tej propozycji zgodnie z trybem określonym w ustępie szóstym art. Ustawa Polska „O handlu elektronicznym”.

11.2. Przed wygaśnięciem niniejszej Umowy, niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za obopólną zgodą stron przed rzeczywistą dostawą towarów, w drodze zwrotu pieniędzy

11.3. Strony mają prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy, w przypadku niespełnienia warunków niniejszej umowy przez jedną ze stron oraz w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Polska.

Zwracamy uwagę na fakt, że sklep internetowy „Biotus” znajduje się na oficjalnej stronie internetowej https://biotusnew.pl ma prawo, zgodnie z ustawodawstwem Polska, udzielać prawa do korzystania z platformy internetowej FOP i osób prawnych w celu sprzedaży towarów